Privacy Policy

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) voor Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek, hierna te noemen: S.H.O.B.
(Versie: 9 september 2018)

Het privacy beleid en het regelement zijn vastgesteld en geaccordeerd in de bestuurs- vergadering van S.H.O.B. op 12 september 2018.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid of reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via ons contactformulier op onze website of per post aan het secretariaat Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek, Kasteel Genbroekstraat 3, 6191KT Beek.

Privacy beleid van S.H.O.B.

Intentie

S.H.O.B. hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door S.H.O.B. dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. S.H.O.B. houdt zich in alle gevallen aan de eisen, die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
In onze website worden geen “cookies” verzameld.

Definities

In het privacy beleid worden de volgende definities gehanteerd:
“Persoonsgegevens”: Een persoonsgegeven is elk gegeven over een levende en identificeerbare persoon in tekst of afbeelding, die in de on- en offlinesystemen van SHOB voorkomen.
“Betrokkene”: Dit is de natuurlijke persoon van wie een persoonsgegeven is vastgelegd. De definities, die worden genoemd in dit privacy beleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.

Uitgangspunten

S.H.O.B. gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. S.H.O.B. houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Op de website wordt alleen gebruik gemaakt van “cookies” voor functionele/technische

  noodzaak.

 • S.H.O.B. zorgt ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden verzameld en vastgelegd,

  die passen binnen de doelstelling en werkgebied van S.H.O.B., zoals op onze website zijn

  beschreven.

 • S.H.O.B. streeft naar minimale gegevensregistratie en -verwerking en zal zich steeds

  afvragen of de registratie noodzakelijk is en of er andere manieren zijn om registratie te voorkomen en of de belangen van de betrokkene niet onevenredig worden geschaad in verhouding tot het doel dat met de registratie wordt beoogd.

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden geregistreerd.

 • S.H.O.B. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden gegevens alleen verwerkt door specifiek hiertoe aangewezen personen (gebruikers). Daarbij zorgt S.H.O.B. voor passende beveiliging van deze gegevens.

 • S.H.O.B. deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen of na expliciete toestemming van betrokkene.

 • S.H.O.B. zal op verzoek van betrokkene inzage geven in de betreffende persoonsgegevens en eventueel uit haar bestand(en) verwijderen

 • Het privacy beleid van S.H.O.B. is vermeld op haar website en derhalve voor iedereen toegankelijk.

  Privacy Reglement van S.H.O.B.

  Inleiding:
  S.H.O.B. voelt zich verantwoordelijk voor een juiste bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Regelement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken/gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor

  deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn verder beschreven in dit

  Privacy Reglement;

 • Verwerking/gebruik van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

  verwerking/gebruik van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de

  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of na uw expliciete toestemming

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen

  en deze respecteren.

 • Het reglement hebben opgenomen op onze website.

  Doel: Waarvoor verwerken/gebruiken wij persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens kunnen door S.H.O.B. worden gebruikt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contacten met personen, die (kunnen) bijdragen aan de 4 mei

  herdenking of S.H.O.B.-projecten.

 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor de 4 mei herdenking in Beek en

  deelname in projecten.

 • Inschrijven voor bijeenkomsten

 • Het houden van enquêtes

 • Het beantwoorden van opmerkingen/vragen/verzoek, ingediend door betrokkene via het

  contactformulier op onze website.

 • Wat doen we met cookies op onze website? Waarvoor gebruiken we die? Men moet

  kunnen weigeren.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  Voornaam
  Achternaam

  Adres en/of e-mailadres Telefoonnummers

Uw gegevens worden op de pc’s van de voorzitter en/of de secretaris opgeslagen en bijgehouden. Zij alleen hebben toegang tot uw gegevens, die via een password zijn beveiligd. De persoonsgegevens m.b.t. een opmerking, vraag of verzoek, verkregen via het contactformulier op onze website, worden alleen bewaard zolang de opmerking, vraag of verzoek in behandeling is. Het uitgangspunt hierbij is, dat het gebruik van de persoons- gegevens van betrokkene per definitie is toegestaan, aangezien betrokkene om een reactie vraagt.

Bankgegevens van leveranciers en gemeente worden alleen aangewend ter afhandeling van financiële verplichtingen. De noodzakelijke gegevens zijn alleen opgeslagen in de pc van de penningmeester, die via een password is beveiligd.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derden, voor zover dit past binnen de doelstelling van S.H.O.B. of indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Bewaartermijn

S.H.O.B. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent, dat wij uw gegevens zullen blijven gebruiken, zolang ze het doel dienen of tot weder- opzegging van uw kant of na beëindiging van de relatie.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking/gebruik, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens S.H.O.B. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn

  gehouden tot geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

  technische incidenten.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 • Binnen S.H.O.B. is iedereen geïnformeerd over het belang van de bescherming van

  persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). U kunt hiertoe gebruik maken van ons contactformulier op de onze website of per brief aan secretariaat S.H.O.B., Kasteel Genbroekstraat 3, 6191KT

Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen en proberen wij er samen uit te komen.